Zpracováváme vaše osobní údaje, vč. údajů z cookies a dalších technologií, za účelem hodnocení návštěvnosti webu, tvorby statistik, oslovení nových a stávajících zákazníků a ochrany vlastních práv. Máte právo vznést námitku proti zpracování za uvedenými účely. V nastavení Vašeho prohlížeče můžete odmítnout ukládání cookies. Více informací o zpracování Vašich údajů a Vašich právech naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů.
clear

Zásady zacházení s osobními údaji uživatelů

Zásady zacházení s osobními údaji uživatelů webových služeb společnosti Up Česká republika s.r.o., IČ: 629 13 671, se sídlem Praha 4, Zelený pruh 1560/99, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35300 (dále jen „Up ČR“ nebo „společnost“).

Tento dokument zahrnuje základní zásady zacházení s osobními údaji uživatelů webových služeb společnosti Up ČR. Naše společnost však nepřebírá odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na něž na našich stránkách odkazujeme.

Společnost Up ČR postupuje při zpracovávání osobních údajů v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, se zákonem
č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a s dalšími právními předpisy.

Naše společnost nezpracovává osobní údaje uživatelů našich služeb pro jiný než zákonný účel, popřípadě pro účel, se kterým uživatel vyslovil souhlas. Data se přitom zpracovávají pouze v rozsahu nutném pro splnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou k dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Za tímto účelem si prosím vždy podrobně prostudujte příslušné podmínky dané služby, kde jsou obvykle uvedena podrobnější pravidla zacházení s osobními údaji.

Pokud od vás budeme potřebovat údaje, které vás budou identifikovat (osobní údaje) nebo které nám umožní vás kontaktovat za účelem poskytnutí produktu nebo služby, které jste si vyžádali, výslovně vás o ně požádáme. Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s uživateli našich služeb, mohou obvykle obsahovat vaše jméno a příjmení, váš e-mail a používanou přezdívku. Kvůli některým (zejména placeným) službám potřebujeme znát i některé další informace o uživatelích, proto si prosím pečlivě prostudujte podmínky dané služby. V souladu s využíváním našich služeb o vás můžeme shromažďovat určité další informace, například název poskytovatele internetových služeb a adresu IP, pomocí níž se přihlašujete k našim službám, datum a čas přístupu k těmto službám apod. Tyto údaje se získávají buď nahodile, bez předchozího určení účelu a prostředků zpracování, bez záměru jejich dalšího zpracování v uspořádaném systému podle zvláštních kritérií a nejsou dále zpracovávány, nebo jako nevyhnutelné pro správné poskytování služby uživatelům.

Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.
Společnost Up ČR může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon, bude to nezbytné pro účely plnění smluvního vztahu s uživatelem (např. osoby spravující doménu těchto webových stránek nebo ty, které zasahují do jejich obsahu) nebo se souhlasem uživatele. Tím není dotčeno oprávnění Up ČR pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

Vaše osobní údaje poskytujete Up ČR dobrovolně (v případě některých služeb je však ke zpřístupnění služby poskytnutí některých osobních údajů vyžadováno). Pokud je pro Vás
v některých případech stanovena podle zvláštního zákona povinnost osobní údaje ke zpracování poskytnout, budete o této skutečnosti zvlášť informováni.

Up ČR používá na svých stránkách následující typy cookies (cookies jsou krátké textové soubory, které si prohlížeč ukládá v počítači nebo zařízení):

Dočasné cookies slouží např. po přihlášení se ke službě k identifikaci uživatele po dobu přihlášení. Bez těchto cookies některé naše služby nemusí vůbec fungovat nebo může být jejich funkčnost omezena. Dočasné cookies se při vypnutí prohlížeče automaticky vymažou.
Permanentní cookies zůstávají uchovány v prohlížeči i po vypnutí počítače. V těchto cookies bývají nastavení uživatele, a slouží tedy ke zvýšení jeho komfortu při využívání našich služeb, případně slouží ke statistickým nebo reklamním účelům.

Souhlas s používáním souborů cookies uděluje uživatel kliknutím na příslušné políčko v horní liště, která se mu zobrazí na našich stránkách. Změnou nastavení webového prohlížeče může uživatel i po udělení tohoto souhlasu kdykoliv používání cookies jednoduše zakázat (včetně cookies třetích stran). V případě zákazu používání cookies v prohlížeči však některé části stránek nemusí správně fungovat.

Cookies používáme, abychom mohli uživatelům přizpůsobit obsah a inzerci. Zároveň slouží
k analýzám a statistickému vyhodnocování používání služeb, obsahu a inzerce.

Informace shromážděné pomocí cookies poskytujeme i partnerům k vyhodnocení jejich působení na portálu.

Jedním z těchto partnerů je i společnost Google. Naše společnost využívá službu společnosti Google s názvem Google Analytics.

Inzertní funkce služby Google Analytics může uživatel jednoduše deaktivovat.

V rámci služby společnosti Google AdWords využíváme funkce: remarketing, publikum podle zájmů, vlastní publikum podle zájmů, publikum podle nákupních úmyslů, podobné segmenty publika, demografické a geografické zacílení.

Remarketing nebo funkci Similar audiences využíváme v rámci online inzerce zejména
k propagaci vlastního obsahu a služeb.

Dodavatelé třetí strany (včetně společnosti Google) zobrazují naše reklamy na stránkách na internetu.

Dodavatelé třetí strany (včetně společnosti Google) používají soubory cookies k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv uživatele na našich webových stránkách.

Uživatel může používání souborů cookies společnosti Google zrušit, pokud navštíví stránku společnosti Google Předvolby reklam. Deaktivovat soubory cookies dodavatelů třetí strany může uživatel i tak, že navštíví stránku iniciativy Network Advertising Initiative pro deaktivaci souborů cookies.

Používaní souborů cookies DoubleClick může uživatel deaktivovat, pokud navštíví stránku deaktivace souborů cookies DoubleClick nebo stránku iniciativy Network Advertising Initiative pro deaktivaci souborů cookies.

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých předpisů, tímto všechny uživatele webových služeb Up ČR, kteří poskytnou společnost Up ČR své osobní údaje, informujeme o následujících skutečnostech a jejich zákonných právech:

1. Provozovatel portálu: Up ČR s.r.o., IČ: 629 13 671, se sídlem Praha 4, Zelený pruh 1560/99, PSČ 140 00, je správcem osobních údajů ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen jako „Zákon“).

2. Právním základem zpracování osobních údajů uživatelů je smluvní vztah ve smyslu ust.
§ 5 odst. 2 písm. b) Zákona. Účelem zpracování osobních údajů je poskytování webové služby, ke které uživatel požaduje přístup.

3. Uživatelem portálu je každá osoba, která portál využívá k vyhledávání a porovnávání restaurací. Registrovaným uživatelem portálu je každá osoba, která vyplnila a odeslala přihlašovací formulář nebo se identifikovala prostřednictvím sociálních sítí. Uživatel odesláním registračního formuláře bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovány společností Up ČR. Údaje uživatele budou zpracovány v rozsahu uvedeném v registračním formuláři
a v rozsahu vyplývajícím z nezbytných technických podmínek pro používání jednotlivých služeb. Seznam osobních údajů, které je potřeba ze strany uživatele k používání služby poskytnout, je uveden v podmínkách poskytování konkrétní webové služby. V případě některých služeb mohou být některé osobní údaje zveřejněny na příslušné stránce, konkrétnější informace o zveřejnění se nacházejí v podmínkách poskytování příslušné webové služby.

4. Osobní údaje uživatele se budou zpracovávat po celou dobu trvání jeho registrace na stránce. Registrovaný uživatel může požádat o zrušení registrace prostřednictvím příslušného formuláře na stránce, přičemž o zrušení registrace mu bude e-mailem automaticky zasláno elektronické potvrzení. V případě, že zaregistrovaný uživatel požádá o zrušení konta, všechny aktivity, které byly na stránce provedené pod jeho jménem, se stanou anonymními. Společnost Up ČR zajistí likvidaci osobních údajů uživatele, který požádal o zrušení konta.

5. Osobní údaje uživatele jsou zpracovávány Up ČR v elektronické podobě automatizovaným způsobem, případně v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Up ČR jako správce se zavazuje k provedení všech potřebných rozumných opatření za účelem ochrany osobních údajů uživatele.

6. Práva uživatele jako subjektu osobních údajů dle Zákona jsou následující: Způsob odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů uživatelem ve vztahu ke správci upravují příslušné podmínky dané služby.
Up ČR tímto uživatele informuje o jeho právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v ustanovení § 21 Zákona. Zejména v případě, kdy by se uživatel domníval, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
požádat Up ČR nebo zpracovatele o vysvětlení,
požadovat, aby Up ČR nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Nevyhoví-li správce žádosti uživatele, má uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Up ČR povinen tuto informaci předat, má však právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Zasílání obchodních sdělení elektronickou poštou mohou uživatelé odvolat oznámením zaslaným na elektronickou adresu: info@donappetit.cz, popřípadě na adresu sídla správce, popřípadě postupem uvedeným v každém obchodním sdělení.


Upozorňujeme uživatele, že údaje o jejich jméně, příjmení a adrese mohou být za účelem nabízení obchodu a služeb poskytnuty společnostem majetkově a personálně propojeným
s Up ČR, není-li v podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak. Případný nesouhlas s tímto poskytnutím je nutno vyjádřit písemně. Poskytnutím informace o své e-mailové adrese udělujete Up ČR souhlas se zasíláním obchodních oznámení elektronickými prostředky, není-li v podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak.

Pro případné připomínky a otázky k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu vašich zákonných práv můžete použít e-mailovou adresu info@donappetit.cz.

Praha, 1. 8. 2017