Zpracováváme vaše osobní údaje, vč. údajů z cookies a dalších technologií, za účelem hodnocení návštěvnosti webu, tvorby statistik, oslovení nových a stávajících zákazníků a ochrany vlastních práv. Máte právo vznést námitku proti zpracování za uvedenými účely. V nastavení Vašeho prohlížeče můžete odmítnout ukládání cookies. Více informací o zpracování Vašich údajů a Vašich právech naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů.
clear

Souhlas s podmínkami používání restauračního portálu Don appetit

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ PORTÁLU A PRÁVNÍ OMEZENÍ

Čl. I Úvodní ustanovení

1. Provozovatelem webového portálu www.donappetit.cz (dále jen jako „Portál“) je obchodní společnost Up Česká republika s.r.o., se sídlem Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4, IČ: 62913671, DIČ: CZ62913671. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka č. 35300 (dále jen jako „Provozovatel“).
2. Provozovatel vydává následující podmínky používání upravující vzájemná práva a povinnosti mezi Provozovatelem a návštěvníkem Portálu (dále jen jako „Uživatel“) a mezi Provozovatelem a partnerskými zařízeními (např. restauracemi, jídelnami apod., dále jen jako „Partnerská zařízení“).

3. Každý Uživatel a Partnerské zařízení jsou povinni se seznámit s podmínkami používání Portálu. Uživatel svou návštěvou Portálu, registrací na Portálu a jeho dalším používáním potvrzuje, že byl s podmínkami používání Portálu seznámen a souhlasí s nimi.

Čl. II Obsah Portálu a jeho používání

1. Portál včetně svého obsahu, textů, vizualizací, designu, ochranné známky, všech vyobrazení i všech databází tvořících jeho obsah (dále jen „Obsah“) je chráněn právy duševního vlastnictví včetně autorských práv, práv na ochranu obchodních jmen a ochranných známek. Portál poskytuje možnost editovat, publikovat a rozesílat data o denní nabídce restaurací – obědových menu na jiné portály, které jsou ve smluvním vztahu s Partnerským zařízením. Portál umožňuje vytvoření vlastních webových stránek výběrem služby Web a požadovaného template a jejich publikaci na zvolené doméně třetí nebo druhé úrovně. Doménou třetí úrovně se rozumí doména typu: názevrestaurace.donappetit.cz. Doménou druhé úrovně se rozumí doména ve vlastnictví Partnerského zařízení, na kterou bude web přesměrován, např. názevrestaurace.cz. V případě domény druhé úrovně je technické nastavení odpovědností Partnerského zařízení a Provozovatel Portálu nepřebírá za tyto technické činnosti odpovědnost.

2. Provozovatel prohlašuje a Uživatel používáním Portálu výslovně bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněným uživatelem všech práv duševního vlastnictví k funkcím a vlastnímu Portálu a především je oprávněn udělovat souhlas k jakémukoliv použití Obsahu Portálu v souladu se zákonem č. 185/2015 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“).

3. Provozovatel poskytuje Uživateli a Partnerským zařízením nevýhradní právo využívat Obsah Portálu výhradně pro osobní potřebu Uživatele a k nekomerčním účelům. Jakékoliv jiné použití Obsahu Portálu (jako celku nebo jeho jednotlivých částí, např. profilu Partnerských zařízení, recenzí, hodnocení apod.) vyžaduje v souladu
s Autorským zákonem předchozí písemný souhlas Provozovatele s takovým použitím. Uvedené platí i pro používání Obsahu Portálu na webových lokalitách třetích stran propojených s touto Lokalitou. Provozovatel umožňuje automatizované rozesílání části Obsahu Portálu vybraným webovým lokalitám třetích stran modulem distributor. Partnerské zařízení musí mít s lokalitami třetích stran uzavřené smlouvy.

4. Provozovatel poskytuje Partnerským zařízením prostor na prezentování svých služeb a činnosti v Obsahu Portálu formou balíků služeb Basic, Standard a Pro (dále jen „Balík“). Obsah a cena Balíků jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách. Jakékoliv jiné použití Obsahu Portálu vyžaduje v souladu s Autorským zákonem předchozí písemný souhlas Provozovatele s takovým použitím.

5. Jakékoliv použití Obsahu Portálu na dalších webových lokalitách bez souhlasu Provozovatele může mít za následek naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů (např. trestný čin porušení autorského práva podle § 270 trestního zákoníku), vznik odpovědnosti za škodu způsobenou Provozovateli ve smyslu občanského zákoníku, případně uplatnění jiných práv Provozovatele vyplývajících jemu z Autorského zákona a jiných právních předpisů.

6. Provozovatel je oprávněn zrušit Uživateli a/nebo Partnerskému zařízení oprávnění k používání Portálu, pokud Uživatel a/nebo Partnerské zařízení využívají Portál v rozporu s právním řádem České republiky nebo dobrými mravy nebo porušují tyto podmínky používání Portálu. Provozovatel může použít kteroukoliv z těchto sankcí: upozornění Uživatele, okamžité omezení používání Portálu nebo zamezení používání Portálu vůči Uživateli
a vyžadovat od Uživatele a/nebo Partnerského zařízení okamžité zničení všech převzatých a vytištěných materiálů z Obsahu Portálu a/nebo lokalit propojených s tímto Portálem.

Čl. III Právní odpovědnost

1. Povinnosti Provozovatele, pokud se jedná o vlastní Balíky a služby, se řídí výhradně Všeobecnými obchodními podmínkami pro používání a poskytování služeb prostřednictvím internetového portálu Don Appetit (dále jen „VOP“), se kterými se dodávají, a nic v této Lokalitě se nemůže vysvětlovat v rozporu s příslušnými VOP pro daný Balík a/nebo službu.

2. Provozovatel Portálu si vyhrazuje právo kdykoliv měnit, doplňovat a mazat jakoukoliv část Obsahu Portálu. Každý Uživatel a Partnerské zařízení Portálu tedy berou na vědomí, že kterákoliv zveřejněná informace může být kdykoliv změněna, doplněna nebo vymazána, ať už z důvodu aktualizací, z důvodu odstranění chybné či sporné informace, nebo i bez udání důvodu.

Čl. IV Omezení právní odpovědnosti

1. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zpřístupněný a zveřejněný Obsah, neodpovídá ani za jeho gramatickou správnost. Toto omezení odpovědnosti se v plném rozsahu vztahuje i na všechna Partnerská zařízení, Uživatele a dodavatele, tzn. třetí strany, které mění Obsah Portálu (např. formou příspěvků, hodnocení, zveřejňování informací apod.).

2. Každý Uživatel a Partnerské zařízení využívá Portál a jeho Obsah na vlastní riziko. Provozovatel ani Třetí strany neodpovídají za správnost, úplnost a aktuálnost informací umístěných na Portálu ani informací umístěných na lokalitách propojených s tímto Portálem.

3. Provozovatel ani Třetí strany nenesou odpovědnost za jakékoliv přímé či nepřímé škody ani ušlý zisk, které by mohly Uživatelům a Partnerským zařízením nebo jakýmkoliv třetím stranám vzniknout nebo které vznikly na základě využití těchto informací, resp. Obsahu Portálu.

4. Provozovatel ani Třetí strany neodpovídají za škodu, která může Uživatelům a Partnerským zařízením nebo třetím osobám vzniknout v souvislosti s používáním Portálu a jeho Obsahu, resp. která by mohla vzniknout či vznikla na počítači, jehož prostřednictvím se Uživatel a/nebo Partnerské zařízení snažilo na lokality propojené
s touto Lokalitou vstoupit, včetně ušlého zisku nebo ztráty jakýchkoliv dat.

5. I přes snahu Provozovatele a dodavatelů provozovatele může dojít k výpadkům připojení, a tudíž nebude zajištěno bezchybné fungovaní Portálu. V takových výjimečných situacích Provozovatel Portálu ani Třetí strany neodpovídají za jakékoliv přímé či nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení se k Portálu a/nebo nemožnosti využívání jeho Obsahu.

Čl. V Používání příspěvků, komunikační fóra

1. Uživatel se zavazuje, že při používání tohoto Portálu se bude řídit platnými právními předpisy na území České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito Podmínkami, nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno Provozovatele, Partnerských zařízení a ani ostatních Uživatelů Portálu.

2. Provozovatel a jím pověřené Třetí strany mohou měnit Obsah Portálu (např. přidávat texty, popisy, hodnocení, recenze apod.). Zakazuje se na Lokalitu nebo z Lokality přenášet nebo zveřejňovat jakékoliv protiprávní, výhrůžné, hanlivé, obscénní, pornografické nebo jiné materiály, které porušují platné zákony.

3. Provozovatel si vyhrazuje právo odstraňovat část Obsahu, který je podle Provozovatele vulgární, urážející, hanlivý, obscénní nebo jinak nepřijatelný nebo který poškozuje dobré jméno Provozovatele a/nebo Portálu nebo snižuje kvalitu služeb. Provozovatel si rovněž vyhrazuje právo odstranit jakýkoli Obsah Portálu porušující práva třetích osob a obsah nesouvisející se zaměřením Portálu. Provozovatel si dále vyhrazuje právo zablokovat změny Obsahu Portálu osobami, které na Portálu uveřejnily nepřijatelný obsah.

Čl. VI Propojení na webové lokality Třetí strany

1. Propojení na webové lokality Třetí strany, které se nacházejí na této Lokalitě, se poskytují pro větší pohodlí Uživatelů a/nebo Partnerských zařízení. Přechodem na tato propojení Uživatel a/nebo Partnerské zařízení odcházejí z této Lokality. Provozovatel neodpovídá za žádnou z těchto lokalit Třetích stran ani za jejich Obsah, informace, software, produkty či výsledky jejich používání.

Čl. VII Registrace Uživatele a Partnerského zařízení

1. Pro zpřístupnění některých částí Obsahu Portálu se vyžaduje registrace Uživatele na Portálu.
Registrační formulář je Uživatel povinen vyplnit pravdivě. Provozovatel je oprávněn ověřit si správnost, pravdivost a aktuálnost vkládaných informací bez časového omezení a s tímto cílem oslovit samotného Uživatele nebo jiné subjekty.

2. Uživatel dává registrací souhlas se zpracováváním svých osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení, město, adresa elektronické pošty, telefon, datum, měsíc a období narození s cílem provedení registrace Uživatele na Portálu a jeho následné identifikace a s cílem marketingové činnosti – zasílání informací o nových produktech
a službách Provozovatelem (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“).

3. Provozovatel se zavazuje, že při zpracování Osobních údajů bude postupovat v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a Osobní údaje poskytne jiným subjektům, jen pokud mu to nařizuje zákon.

4. Uživatel dává registrací souhlas se zasíláním informací o novinkách z Portálu prostřednictvím e-mailu, SMS zpráv a/nebo formou zpráv na Portálu. Tyto informační e-maily se zasílají, dokud se Uživatel neodhlásí z této doplňkové služby u Provozovatele, resp. v nastaveních svého účtu na Portálu.

Čl. VIII Ochrana soukromí Uživatele a Partnerského zařízení

1. Portál může využívat cookies (cookies jsou krátké textové soubory, které si prohlížeč ukládá v počítači nebo zařízení a slouží zejména k analýze návštěvnosti Portálu a k zajištění vyššího komfortu při jeho používání) nebo jiné technologie sledování, které umožňují uchování informací, které Uživatel a/nebo Partnerské zařízení předtím zadal. Technologie sledování mohou zaznamenávat např. informace o internetových doménách, IP adresách, datech a časech přístupu na Portál. Informace, které neobsahují Osobní údaje Uživatelů, mohou být použity ke statistickým účelům.

Čl. IX Reklama

1. Podmínky inzerce a dalších reklamních služeb na Portálu jsou zajištěny na základě samostatné dohody mezi Provozovatelem a zájemcem o tyto služby. Návštěvou Portálu a jeho používáním Uživatel a/nebo Partnerské zařízení projevují souhlas se zobrazováním cílené reklamy třetích stran v jejich lokalitě. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah zobrazované reklamy.

Čl. X Závěrečná ustanovení

1. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu a doplnění těchto podmínek. Některá ustanovení těchto podmínek mohou být nahrazena jednoznačně určenými právními oznámeními nebo podmínkami umístěnými na příslušných stránkách Portálu. Souhlas se změnou a aktuálním zněním podmínek používání vyjádří Uživatel a/nebo Partnerské zařízení tím, že bude tento Portál nadále používat a využívat jeho Obsah a služby Provozovatele.

Datum aktualizace podmínek: 1. 8. 2017