Zpracováváme vaše osobní údaje, vč. údajů z cookies a dalších technologií, za účelem hodnocení návštěvnosti webu, tvorby statistik, oslovení nových a stávajících zákazníků a ochrany vlastních práv. Máte právo vznést námitku proti zpracování za uvedenými účely. V nastavení Vašeho prohlížeče můžete odmítnout ukládání cookies. Více informací o zpracování Vašich údajů a Vašich právech naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů.
clear

VOP

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto podmínky (dále jen „VOP“) stanovují podrobné podmínky, za kterých společnost Up Česká republika s.r.o., IČO 62913671, se sídlem Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35300 (dále jen „Up ČR“), poskytuje druhé smluvní straně službu Don Appetit (dále jen „Služba“) či umožňuje čerpat další služby, a to na základě smlouvy, která je uzavřena v souladu s těmito VOP a která se těmito VOP řídí (dále jen „Smlouva“).

  2. Administrátor“ je Zaměstnanec Up ČR zodpovědný za provoz Portálu.

  3. Portálem“ se rozumí webová aplikace provozovaná Up ČR včetně jejího obsahu, nacházející se na webové adrese www.donappetit.cz.

  4. Obsahem“ jsou informace na Portálu (texty, popisy, ilustrace, fotografie, videa, hodnocení, recenze apod.) a jejich provedení (vizuální, grafické, designové, slovní apod.), včetně všech vyobrazení, ochranných známek, jakož i veškerých databází tvořících Portál. Obsah je rozdělen na veřejnou a privátní část.

  5. Registrace“ je úkon, kdy jsou informace o návštěvníkovi Portálu zaznamenány do databáze uživatelů Portálu. Informacemi, jež jsou během registrace zaznamenávány, jsou zejména: jméno, příjmení, e-mailová adresa a heslo uživatele. Registrace uživatele probíhá na Portálu dvěma způsoby:

   1. registrací prostřednictvím Portálu – návštěvník Portálu zadá potřebné registrační údaje prostřednictvím rozhraní Portálu;

   2. registrací prostřednictvím facebookového účtu – návštěvník Portálu se prostřednictvím Portálu přihlásí ke svému facebookovému účtu a Portál automatizovaně získá potřebné registrační údaje.

  6. Uživatel“ je fyzická či právnická osoba, jež používá Portál. Uživatelem může být:

   1. Uživatel bez Registrace – anonymní návštěvník Portálu, jemuž se zobrazuje jen veřejná část Obsahu;

   2. Uživatel s Registrací.

  7. Člen“ je Uživatel, jenž se Registroval na Portálu a jemuž se zobrazuje
   i privátní část Obsahu (např. profil, oblíbená zařízení apod.).

  8. Obchodník“ je fyzická osoba – podnikatel nebo právnická osoba, jež provozuje zařízení za účelem poskytování stravovací služby svým zákazníkům. Jedná se o majitele či Up ČR daného a/nebo daných zařízení.

  9. Partnerské zařízení“ je každé prodejní místo Obchodníka (i s donáškovou službou), v němž Obchodník oprávněně poskytuje své služby nebo prodává zboží zákazníkům, a které je zároveň evidováno na Portálu.

  10. Prezentace“ je soubor informací, jež prezentují konkrétní Partnerské zařízení na Portálu, např. menu, popis zařízení, galerie obrázků zařízení apod.

  11. Rezervace“ nebo „Rezervační služba“ je úkon, kdy si Uživatel s Registrací předem rezervuje potřebnou kapacitu v Partnerském zařízení Obchodníka. Za Rezervaci je považována i rezervace, kterou na Portálu pro Uživatele provede Obchodník nebo jím pověřená osoba.

  12. Výhoda“ je speciální nabídka, jež je v některých Partnerských zařízeních podmíněná provedením platné Rezervace a následnou návštěvou daného Partnerského zařízení Členem. Výhodou se rozumí např. speciální menu, ochutnávka, sleva, bonus nebo jiná speciální nabídka daného Partnerského zařízení. Každou Výhodu a případné další doplňující podmínky, jež jsou potřebné k jejímu získání (kromě odeslané a potvrzené Rezervace provedené prostřednictvím Portálu, nebo Up ČR), uveřejňuje Partnerské zařízení ve své Prezentaci na Portálu. Čerpání výhod rovněž závisí na aktuálních možnostech v daném Partnerském zařízení.

  13. Virtuální účet“ je individuální účet Uživatele (Člena) nebo Partnerského zařízení evidovaný na Portálu na základě provedené Registrace.

 2. Portál Don Appetit

  1. Portál prezentuje informace o Partnerských zařízeních a jejich nabídku Uživatelům a zároveň jim nabízí i další pokročilé možnosti, jako např. přidávání hodnocení a recenzí zařízení, společný výběr zařízení skupinou uživatelů formou hlasování, rezervaci, agregaci informací, tvorbu vlastní webové stránky, analytické a reklamní služby.

  2. Používání veřejné části Obsahu není ze strany Portálu žádným způsobem podmíněno Registrací.

  3. Provedením Registrace je Uživateli vytvořen Virtuální účet, prostřednictvím kterého Uživatel získává přístup k privátní části Obsahu: informacím o svém profilu, svým recenzím, hlasováním, hodnocením restaurací svým okruhem, tj. přáteli, s nimiž komunikuje prostřednictvím Portálu.

  4. Zjistí-li Uživatel, že Portál neobsahuje některé stávající Partnerské zařízení, může ho na Portál zadat prostřednictvím příslušného formuláře. Up ČR následně rozhodne o akceptování nebo neakceptování této žádosti.

 3. Registrace a uzavření smlouvy, Rezervace

  1. Provedením Registrace Uživatel stvrzuje, že si přečetl tyto VOP, porozuměl jejich obsahu, nemá k nim námitky a vyslovuje s nimi souhlas.

  2. Registrace Uživatele je bezplatná a probíhá prostřednictvím registračního formuláře a kliknutí na tlačítko „Registrovat“. Návštěvník musí zadat: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, heslo a potvrdit souhlas s těmito VOP.

  3. Jedna fyzická osoba může být na Portálu Registrována pouze jednou, a to jen s platnou e-mailovou adresou.

  4. Registrací dochází k uzavření Smlouvy v písemné formě elektronicky, a to na internetových stránkách Up ČR, přičemž tyto VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy. Smlouva je uzavřena potvrzením Up ČR o uzavření Smlouvy na základě přijetí registračního formuláře odeslaného prostřednictvím internetových stránek Up ČR, pokud v odeslaném formuláři smluvní strana potvrdila, že se seznámila a souhlasí s těmito VOP. Up ČR přitom není povinna potvrdit uzavření Smlouvy a Smlouvu uzavřít.

  5. Rezervaci může provést jen Člen ve vybraných Partnerských zařízeních, uvedených na Portálu.

  6. Postup vytvoření Rezervace prostřednictvím rezervačního formuláře je následující:

   1. Člen si na Portálu vybere z nabídky Partnerských zařízení to, které umožňuje Rezervaci, a klikne na její rezervační formulář, na nějž se může připojit i ze stránek daného Partnerského zařízení nebo ze svého účtu;

   2. Člen zadá počet osob, datum a čas rezervace;

   3. Člen potvrdí Rezervaci kliknutím na tlačítko „Rezervovat“;

   4. Obchodník následně potvrdí Členovi platnost Rezervace zasláním zprávy na Portál a rovněž i registrovanou e-mailovou adresu Člena; do okamžiku tohoto potvrzení Rezervace není Rezervace platná.

  7. Up ČR zašle Členovi:

   1. jednu hodinu před zadaným časem Rezervace e-mail s připomínkou ohledně blížící se Rezervace;

   2. tři hodiny po zadaném času Rezervace e-mail se žádostí o hodnocení navštíveného Partnerského zařízení.

  8. Platnost a zrušení Rezervace Člena:

   1. Rezervace Člena je přenosná, tedy Rezervaci v Partnerském zařízení mohou využít kromě Člena i jiné osoby;

   2. při výběru data a času Rezervace je nutné, aby se Člen řídil otevírací dobou a případnými doplňujícími podmínkami zvoleného Partnerského zařízení;

   3. Provedenou Rezervaci lze zrušit jen prostřednictvím Portálu;

   4. Obchodník má právo dodatečně zrušit Členovi již potvrzenou rezervaci s možností sdělit mu důvod zrušení.

  9. Obchodník je dále oprávněn změnit nabídku menu v Partnerském zařízení nebo i jídelní lístek.

  10. Up ČR není odpovědný za škody způsobené Členovi v případě

   1. zmatečné, nedostatečné nebo absentující komunikace ze strany Obchodníka;

   2. nedostupnosti rezervovaného místa v Partnerském zařízení, a to včetně důvodů vyčerpání kapacity či nedostupnosti Partnerského zařízení jako takového.

  11. Up ČR si vyhrazuje právo na změnu Obsahu a právo na změnu v Prezentacích bez nutnosti předchozího kontaktování, informování nebo souhlasu Členů.

  12. Smluvní vztah mezi Členem a Up ČR v souladu s těmito VOP trvá po dobu platnosti Registrace Člena na Portálu.

  13. Člen může kdykoli bez udání důvodu zrušit svou Registraci na Portálu prostřednictvím:

   1. tlačítka „Smazat účet na portálu“ ve svém Virtuálním účtu;

   2. své žádosti o zrušení Registrace zaslané na e-mailovou adresu: info@donappetit.cz.

  14. Po dobu Registrace a po jejím ukončení má Up ČR nárok nadále používat Obsah (např. hodnocení, recenze apod.), který Člen na Portál zapsal během trvání Registrace. Up ČR bude Obsah zrušených Členů Portálu prezentovat pod jednotnou anonymní registrací Portálu. Pro tyto účely uděluje Člen Up ČR od okamžiku odeslání dané části Obsahu na Portál bezúplatnou licenci ke všem autorským dílům, která jsou součástí Obsahu, bez omezení co do způsobu, množství, místa a času užití, na dobu určitou omezenou trváním majetkových práv k jednotlivým dílům. Up ČR není povinna tuto licenci využít. Licenci je možné postoupit či k ní udělovat podlicence. Up ČR je oprávněna provádět změny těchto autorských děl, jakkoli do nich zasahovat a vytvářet odvozená díla.

  15. Up ČR může kdykoli zrušit Registraci bez dalšího upozornění kterémukoliv Členovi:

   1. domnívá-li se odůvodněně, že Člen porušuje tyto VOP;

   2. provádí-li člen opakovaně Rezervace, aniž by je v příslušném Partnerském zařízení uplatnil; za porušení těchto VOP se nepovažuje, zruší-li Člen už provedenou Rezervaci před uvedeným časem Rezervace, a to prostřednictvím Portálu;

   3. snaží-li se Člen neoprávněně získat Výhody;

   4. je-li Člen Registrován pod neplatnou e-mailovou adresou;

   5. je-li Člen déle než 12 měsíců neaktivní a/nebo neprovedl žádnou Rezervaci.

  16. V případě zrušení Registrace ze strany Up ČR nebudou Uživateli jakkoli nahrazeny jeho případné Výhody, na něž by měl jako Člen nárok.

 4. hodnocení Partnerských zařízení

  1. Up ČR vynakládá přiměřené úsilí, aby veškeré informace uvedené na Portálu byly vždy aktuální. Aktuální seznam Partnerských zařízení se nachází na Portálu a je pravidelně aktualizován.

  2. Up ČR nenese odpovědnost za funkčnost, informace, ochranu dat a obsah webových odkazů na webové stránky třetích stran umístěných v Obsahu a Prezentacích Portálu.

  3. Uživatel může ohodnotit jedno Partnerské zařízení opakovaně. Hodnocení není podmíněno Rezervací prostřednictvím Portálu.

  4. Každý Uživatel může hodnotit Partnerské zařízení formou recenze (krátkého textu/příspěvku) a/nebo také hodnocením formou hvězdiček v libovolném čase.

  5. Hodnocení Partnerského zařízení bude zobrazeno pod jménem Člena. Obchodník provozující Partnerské zařízení je oprávněn na hodnocení Člena reagovat, Up ČR může tuto odpověď na Portálu uveřejnit a Člena o této reakci informovat prostřednictvím e-mailu.

  6. Up ČR si vyhrazuje právo hodnocení Člena neuveřejnit nebo smazat:

   1. získá-li podezření, že jde o hodnocení založené na fiktivní Rezervaci;

   2. obsahuje-li hodnocení vulgární výrazy, bude-li zjevně nepravdivé nebo nebude-li k věci.

  7. Up ČR si váží názorů a zpětné vazby od Členů, návštěvníků Portálu, jakož i Obchodníků. Názory a podněty týkající se Obsahu Portálu zasílejte na e-mailovou adresu: infoadmin@donappetit.cz Up ČR si vyhrazuje právo zaslané příspěvky citovat, a to i bez uvedení jména odesílatele, dle svého uvážení. Licence podle odst. 3.14 se uplatní obdobně.

 5. Postavení Uživatele

  1. Uživatel souhlasí s tím, že Up ČR nenese žádnou odpovědnost za zpřístupněný a zveřejněný Obsah, neodpovídá ani za jeho gramatickou či faktickou správnost.

  2. Každý Uživatel využívá Portál a jeho Obsah na vlastní riziko. Up ČR neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost informací umístěných na Portálu ani informací umístěných na lokalitách propojených s tímto Portálem.

  3. Up ČR nenese odpovědnost za jakékoliv přímé či nepřímé škody a újmy ani ušlý zisk, které by mohly Uživatelům nebo jakýmkoliv třetím stranám vzniknout nebo které vznikly na základě využití těchto informací, resp. Obsahu Portálu.

  4. Up ČR neodpovídá za škodu a újmu, která může Uživatelům nebo třetím osobám vzniknout v souvislosti s používáním Portálu a jeho Obsahu, resp. která by mohla vzniknout či vznikla na počítači, jehož prostřednictvím se Uživatel snažil na lokality propojené s Portálem vstoupit, včetně ušlého zisku nebo ztráty jakýchkoliv dat.

  5. I přes snahu Up ČR a dodavatelů Up ČR může dojít k výpadkům připojení, a tudíž nebude zajištěno bezchybné fungovaní Portálu. V takových výjimečných situacích Up ČR Portálu neodpovídá za jakékoliv přímé či nepřímé škody a újmy vzniklé v důsledku nemožnosti připojení se k Portálu a/nebo nemožnosti využívání jeho Obsahu.

  6. Uživatel se zavazuje, že při používání Portálu se bude řídit platnými právními předpisy na území České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito VOP, nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno Up ČR, Partnerských zařízení a ani ostatních Uživatelů Portálu.

  7. Uživatel je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.

  8. Up ČR si vyhrazuje právo odstraňovat část Obsahu, který je podle Up ČR vulgární, urážející, hanlivý, obscénní nebo jinak nepřijatelný nebo který poškozuje dobré jméno Up ČR a/nebo Portálu nebo snižuje kvalitu služeb. Up ČR si rovněž vyhrazuje právo odstranit jakýkoli Obsah Portálu porušující práva třetích osob a obsah nesouvisející se zaměřením Portálu. Up ČR si dále vyhrazuje právo zablokovat změny Obsahu Portálu osobami, které na Portálu uveřejnily nepřijatelný obsah.

 6. Práva a povinnosti Up ČR

  1. Up ČR má právo zejména na:

   1. přerušení poskytování služeb, resp. přístupu na Portál, zneužívá-li tento služby nebo existuje-li podezření z jejich zneužití;

   2. dočasnou nedostupnost a/nebo přerušení poskytování Obsahu a služeb z důvodu nečekaných okolností nebo kvůli nedostupnosti služeb od třetích stran, které si u nich Up ČR objednal, přičemž Uživatel nemá nárok na jejich náhradní plnění za dobu jejich nedostupnosti;

   3. odmítnout uveřejnit údaje a informace na Portálu nebo okamžitě přestat s uveřejňováním údajů a informací na Portálu, zejména jde-li o informace uvedené v odst. 1 těchto VOP.

  2. Up ČR a ani třetí strany nezaručují možnost připojení a bezchybné fungování Portálu a neodpovídají za jakékoli přímé nebo nepřímé škody, které vzniknou v důsledku nemožnosti připojení se k Portálu a/nebo nemožnosti využívání jeho Obsahu.

  3. Up ČR je oprávněna zrušit Uživateli Virtuální účet k používání Portálu, pokud Uživatel využívá Portál v rozporu s právním řádem České republiky nebo dobrými mravy nebo porušují tyto VOP. Up ČR je rovněž oprávněna použít kteroukoliv z těchto sankcí: upozornění Uživatele, okamžité omezení používání Portálu nebo zamezení používání Portálu vůči Uživateli a vyžadovat od Uživatele okamžité zničení všech převzatých a vytištěných materiálů z Obsahu Portálu a/nebo lokalit propojených s tímto Portálem.

 7. Informace pro spotřebitele

Jestliže Uživatel v právních vztazích s Up ČR vystupuje jako spotřebitel ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tj. jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen pro účely tohoto článku „Spotřebitel“), platí tato ujednání:

  1. Nad činností Up ČR provádí kontrolu a dozor státní orgány České republiky, na které je možné se v souladu právními předpisy, které upravují jejich působnost a pravomoci, obracet se svými podněty. Orgány státního dozoru jsou zejména:

   1. Česká národní banka;

   2. Česká obchodní inspekce;

   3. živnostenské úřady;

   4. Úřad pro ochranu osobní údajů.

  2. Smlouva je archivována prostředky výpočetní techniky a není přístupná třetím osobám.

  3. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

  4. Spotřebitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 (čtrnácti) dnů od uzavření Smlouvy.

  5. Spotřebitel žádá o započetí poskytování Služby bezprostředně po uzavření Smlouvy, tedy ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení.

  6. V případě odstoupení od Smlouvy Spotřebitel uhradí Up ČR poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy.

  7. V případě, že Spotřebitel podává objednávku prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku (tzn. prostřednictvím on-line objednávkového formuláře umístěného na internetových stránkách Up ČR), Up ČR zajistí Spotřebiteli možnost provést objednávku ve více technických krocích, jejichž obsahem je zejména identifikace Spotřebitele, seznámení Spotřebitele s objednávaným zbožím/službami, cenou a určením způsobu úhrady a dodáním objednaného zboží/služeb, jakož i rekapitulace Spotřebitelem vložených údajů a jejich finální potvrzení. Spotřebitel má právo se kdykoliv před odesláním objednávky vrátit k již dokončenému kroku a opravit chyby či upravit informace, které v jeho rámci Up ČR poskytl. To neplatí při jednání výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací. Up ČR zajistí, že objednávka bude archivována prostředky výpočetní techniky a nebude přístupná třetím osobám. V případě objednávky nese náklady komunikace na dálku každá strana samostatně, a to v rozsahu, v jakém jí skutečně vznikly.

  8. Up ČR tímto informuje Spotřebitele, že má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řízení ve věci spotřebitelského sporu vzniklého z uzavřené Smlouvy s Up ČR, a to nejpozději do 1 (jednoho) roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Up ČR poprvé. Věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy uzavřené mezi Up ČR a Klientem – spotřebitelem je Česká obchodní inspekce. Pravidla stanovená Českou obchodní inspekcí, která upravují postup při mimosoudních řešení spotřebitelských sporů, stejně jako formulář pro podání návrhu, jsou Klientovi – Spotřebiteli k dispozici na internetových stránkách České obchodní inspekce na adrese: adr.coi.cz anebo www.coi.cz.

 1. Ochrana osobních údajů

  1. Uživatel bere na vědomí, že Up ČR v roli správce zpracovává osobní údaje (zejména identifikační a kontaktní údaje a údaje o plnění Smlouvy) Uživatele (dále jen pro účely tohoto článku „Subjekt údajů“), a to pro následující účely:

   1. uzavření a plnění smluv s Uživateli;

   2. oslovení nových a stávajících zákazníků (marketing), a to prostřednictvím běžné i elektronické pošty a též za využití telefonu;

   3. ochrana vlastních práv a právních nároků;

   4. vnitřní administrativní potřeby a evidence;

   5. tvorba statistik;

   6. plnění obecných zákonných povinností.

  2. Právními základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:

   1. pro účel dle odst. 8.1.1 nezbytnost pro plnění Smlouvy ve vztahu k údajům Uživatele;

   2. oprávněný zájem Up ČR na rozvoji vlastního podnikání a akvizici nových zákazníků pro účel dle odst. 8.1.2;

   3. oprávněný zájem Up ČR na ochraně jeho právních nároků pro účel dle odst. 8.1.3;

   4. oprávněný zájem Up ČR na evidenci uzavřených smluv pro účel dle odst. 8.1.4,

   5. oprávněný zájem Up ČR na tvorbě statistik a evidencí Up ČR pro účel dle odst. 8.1.5;

   6. nezbytnost pro plnění zákonných povinností Up ČR, zejména z oblasti daňové a účetní pro účel dle odst. 8.1.6.

  3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu, respektive po dobu, po kterou bude účel stále aktuální, zejména:

   1. pro účel dle odst. 8.1.1 po dobu účinnosti Smlouvy;

   2. pro účel dle odst. 8.1.2 nejdéle po dobu 6 (šesti) měsíců po ukončení účinnosti Smlouvy;

   3. pro účel dle odst. 8.1.3 až 8.1.5 po dobu trvání promlčecí doby, včetně doby pokrývající její případné stavení či přerušení, typicky však ne déle než 16 (šestnáct) let po ukončení účinnosti Smlouvy;

   4. pro účel dle odst. 8.1.6 výše po dobu plnění příslušných zákonných povinností.

  4. Osobní údaje Subjektu údajů budou za výše uvedenými účely předávány dalším příjemcům v roli správců a zpracovatelů. Těmito příjemci mohou být:

   1. orgány veřejné správy, jako jsou policie, exekutoři, generální finanční ředitelství, a to v případě, kdy toto ukládá Up ČR právní povinnost nebo kdy je to nezbytné pro ochranu práv a právních nároků Up ČR;

   2. osoby zapojené do procesu obchodní a marketingové komunikace, jako jsou osoby zajišťující poštovní a e-mailové rozesílky;

   3. osoby vystupující jako správci IT a zajišťující technické operace zpracování, jako je Up Slovensko s.r.o., se sídlem Tomášikova23/D, 821 01 Bratislava, Slovensko, IČO: 31396674; a

   4. další kategorie příjemců uvedené na Portálu.

  5. Subjekty údajů jsou oprávněny:

   1. požadovat přístup k jejich osobním údajům;

   2. požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů;

   3. požadovat omezení zpracování osobních údajů;

   4. požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;

   5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a to včetně námitky proti zpracování za marketingovými účely – tuto námitku je subjekt oprávněn vznést již při uzavírání Smlouvy, a případně při zaslání každého jednotlivého obchodního sdělení, nebo kdykoli jindy;

   6. využít práva na přenositelnost osobních údajů; a

   7. využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

  6. Veškerá práva lze uplatnit na následujících kontaktech Up ČR:

   1. E-mail: data@upcz.cz;

   2. Doručovací adresa: Up Česká republika s.r.o., Oddělení zákaznické podpory, Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha 4.

  7. Smluvní strany potvrzují, že informace obsažené v tomto článku 8 VOP nepředstavují smluvní ujednání (s výjimkou tohoto odst. 8.7). Up ČR je povinna udržovat tyto informace o zpracování aktuální, a z tohoto důvodu se na jejich změny neaplikují omezení a navazující práva druhé smluvní strany dle odst. 9.4; Up ČR je oprávněna tyto informace změnit kdykoli a informovat o tom druhou smluvní stranu způsoby dle odst. 9.4.

 2. Společná a závěrečná ustanovení

  1. Tyto VOP v celém rozsahu ruší a nahrazují veškeré předchozí všeobecné obchodní podmínky vydané Up ČR pro smlouvy se stejným nebo obdobným předmětem uzavřené s Uživateli, jakož i všechny jejich přílohy a dodatky.

  2. Každá ze smluvních stran je povinna oznámit písemně druhé smluvní straně změny všech skutečností, zejména identifikačních údajů a další změny, které by mohly ovlivnit řádné plnění Smlouvy.

  3. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami.

  4. Up ČR je oprávněna jednostranně měnit a doplňovat tyto VOP. O veškerých takovýchto provedených změnách informuje Up ČR druhou smluvní stranu prostřednictvím Portálu, na internetových stránkách Up ČR, e-mailem či dopisem v listinné podobě, případně jiným dohodnutým způsobem, a to nejméně 1 (jeden) měsíc před nabytím jejich účinnosti. Ve vztahu ke změnám VOP je druhá smluvní strana oprávněna v této lhůtě Smlouvu vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi Up ČR, nesouhlasí-li se změnami. Pokud tak neučiní, má se za to, že se změnami souhlasí.