Zpracováváme vaše osobní údaje, vč. údajů z cookies a dalších technologií, za účelem hodnocení návštěvnosti webu, tvorby statistik, oslovení nových a stávajících zákazníků a ochrany vlastních práv. Máte právo vznést námitku proti zpracování za uvedenými účely. V nastavení Vašeho prohlížeče můžete odmítnout ukládání cookies. Více informací o zpracování Vašich údajů a Vašich právech naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů.
clear

VOP - CMS

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro Obchodníky a Objednatele (dále jen „VOP OO“) upravují některé podmínky, za kterých společnost Up Česká republika s.r.o., IČO 62913671, se sídlem Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35300 (dále jen „Up ČR“), poskytuje druhé smluvní straně službu Don Appetit (dále jen „Služba“) či umožňuje čerpat další služby, a to na základě smlouvy, která je uzavřena v souladu s těmito VOP OO a která se těmito VOP OO řídí (dále jen „Smlouva OO“).

  2. Smlouva“ je Smlouva uzavřená provedením Registrace Členem, v souladu se všeobecnými obchodními podmínkami ke smlouvě o poskytování služby Don Appetit - Uživatel.

  3. Administrátor“ je Zaměstnanec Up ČR zodpovědný za provoz Portálu.

  4. Portálem“ se rozumí webová aplikace provozovaná Up ČR včetně jejího obsahu, nacházející se na webové adrese www.donappetit.cz.

  5. Obsahem“ jsou informace na Portálu (texty, popisy, ilustrace, fotografie, videa, hodnocení, recenze apod.) a jejich provedení (vizuální, grafické, designové, slovní apod.), včetně všech vyobrazení, ochranných známek, jakož i veškerých databází tvořících Portál. Obsah je rozdělen na veřejnou a privátní část.

  6. Registrace“ je úkon, kdy jsou informace o návštěvníkovi Portálu zaznamenány do databáze uživatelů Portálu. Informacemi, jež jsou během registrace zaznamenávány, jsou zejména: jméno, příjmení, e-mailová adresa a heslo uživatele. Registrace uživatele probíhá na Portálu dvěma způsoby:

   1. registrací prostřednictvím Portálu – návštěvník Portálu zadá potřebné registrační údaje prostřednictvím rozhraní Portálu;

   2. registrací prostřednictvím facebookového účtu – návštěvník Portálu se prostřednictvím Portálu přihlásí ke svému facebookovému účtu a Portál automatizovaně získá potřebné registrační údaje.

  7. Uživatel“ je fyzická či právnická osoba, jež používá Portál. Uživatelem může být:

   1. Uživatel bez Registrace – anonymní návštěvník Portálu, jemuž se zobrazuje jen veřejná část Obsahu;

   2. Uživatel s Registrací.

  8. Člen“ je Uživatel, jenž se Registroval na Portálu a jemuž se zobrazuje
   i privátní část Obsahu (např. profil, oblíbená zařízení apod.).

  9. Obchodník“ je fyzická osoba – podnikatel nebo právnická osoba, jež provozuje zařízení za účelem poskytování stravovací služby svým zákazníkům. Jedná se o majitele či Up ČR daného a/nebo daných zařízení.

  10. Plán“ je sekce v Portálu, kde si Obchodník vybírá rozsah služeb, které si chce objednat.

  11. Partnerské zařízení“ je každé prodejní místo Obchodníka (i s donáškovou službou), v němž Obchodník oprávněně poskytuje své služby nebo prodává zboží zákazníkům, a které je zároveň evidováno na Portálu.

  12. Prezentace“ je soubor informací, jež prezentují konkrétní Partnerské zařízení na Portálu, např. menu, popis zařízení, galerie obrázků zařízení apod.

  13. Rezervace“ nebo „Rezervační služba“ je úkon, kdy si Uživatel s Registrací předem rezervuje potřebnou kapacitu v Partnerském zařízení Obchodníka. Za Rezervaci je považována i rezervace, kterou na Portálu pro Uživatele provede Obchodník nebo jím pověřená osoba.

  14. Výhoda“ je speciální nabídka, jež je v některých Partnerských zařízeních podmíněná provedením platné Rezervace a následnou návštěvou daného Partnerského zařízení Členem. Výhodou se rozumí např. speciální menu, ochutnávka, sleva, bonus nebo jiná speciální nabídka daného Partnerského zařízení. Každou Výhodu a případné další doplňující podmínky, jež jsou potřebné k jejímu získání (kromě odeslané a potvrzené Rezervace provedené prostřednictvím Portálu, nebo Up ČR), uveřejňuje Partnerské zařízení ve své Prezentaci na Portálu. Čerpání výhod rovněž závisí na aktuálních možnostech v daném Partnerském zařízení.

  15. Virtuální účet“ je individuální účet Uživatele (Člena) nebo Partnerského zařízení evidovaný na Portálu na základě provedené Registrace.

  16. Balík“ je soubor služeb, který nabízí Up ČR Obchodníkovi na Portálu.

  17. Objednatel“ je fyzická osoba – podnikatel nebo právnická osoba, jež objednává reklamu na Portálu u Poskytovatele.

  18. Ceník“ je seznam cen, jež je Obchodník povinen hradit Up ČR za používání služeb a Balíků. Obchodník si rozsah služeb a Balíků vybírá v sekci „plán“ a po jejich objednání je povinen tyto uhradit ve smyslu platného Ceníku. Ceník je dostupný on-line na Portálu a stává se součástí smlouvy o poskytování služeb, která se řídí těmito VOP OO.

 2. Portál Don Appetit

  1. Užívání Portálu a Virtuálního účtu jako takového, včetně Registrace, se řídí Smlouvou a všeobecnými obchodními podmínkami ke smlouvě o poskytování služby Don Appetit - Uživatel odsouhlasenými při Registraci.

  2. Uzavřením Smlouvy OO Obchodník získává přístup k privátní části Obsahu (správy Partnerských zařízení): CMS, rezervace, distributor, správa webu, analytické nástroje, správa reklamy. Obchodník, jenž nepožádal o správu Partnerských zařízení, vidí a pracuje s Portálem na úrovni Uživatele. Obchodník, jenž požádal o správu alespoň jednoho Partnerského zařízení, a toto zařízení mu bylo po ověření relevance schváleno Administrátorem, má kromě obecného přístupu rovněž přístup do content management systému, prostřednictvím něhož může editovat svá data na Portálu, v případě služby „web“ i na webu.

  3. Pouze Obchodník může požádat o přiřazení stávajícího Partnerského zařízení nacházejícího se na Portálu ke svému Virtuálnímu účtu. Up ČR následně rozhodne o akceptování nebo neakceptování této žádosti.

  4. Zjistí-li Obchodník, že Portál neobsahuje některé stávající Partnerské zařízení, může ho na Portál zadat prostřednictvím příslušného formuláře. Up ČR následně rozhodne o akceptování nebo neakceptování této žádosti.

 3. uzavření smlouvy OO, Rezervace

  1. Vyjádřením souhlasu s těmito VOP OO na Portále Obchodník či Objednatel stvrzuje, že si přečetl tyto VOP OO, porozuměl jejich obsahu, nemá k nim námitky a vyslovuje s nimi souhlas.

  2. Uzavření Smlouvy OO je bezplatné a probíhá prostřednictvím formuláře a kliknutí na tlačítko „Uzavřít“. Pro uzavření Smlouvy OO je nezbytné potvrdit souhlas s těmito VOP OO.

  3.  Výše uvedeným postupem dochází k uzavření Smlouvy OO v písemné formě elektronicky, a to na internetových stránkách Up ČR, přičemž tyto VOP OO tvoří nedílnou součást Smlouvy OO. Smlouva OO je uzavřena potvrzením Up ČR o uzavření Smlouvy OO na základě přijetí formuláře odeslaného prostřednictvím internetových stránek Up ČR, pokud v odeslaném formuláři smluvní strana potvrdila, že se seznámila a souhlasí s těmito VOP OO. Up ČR přitom není povinna potvrdit uzavření Smlouvy OO a Smlouvu OO uzavřít.

  4. Rezervaci může provést jen Člen ve vybraných Partnerských zařízeních, jež se nacházejí na Portálu.

  5. Obchodník potvrdí Členovi platnost Rezervace zasláním zprávy na Portál a rovněž i registrovanou e-mailovou adresu Člena; do okamžiku tohoto potvrzení Rezervace není Rezervace platná.

  6. Platnost a zrušení Rezervace Člena:

   1. Rezervace Člena je přenosná, tedy Rezervaci v Partnerském zařízení mohou využít kromě Člena i jiné osoby;

   2. Obchodník má právo dodatečně zrušit Členovi již potvrzenou rezervaci s možností sdělit mu důvod zrušení.

  7. Obchodník je dále oprávněn změnit nabídku menu v Partnerském zařízení nebo i jídelní lístek.

  8. Up ČR si vyhrazuje právo na změnu Obsahu a právo na změnu v Prezentacích
   bez nutnosti předchozího kontaktování, informování nebo souhlasu Obchodníků.

  9. Obchodník uděluje Up ČR od okamžiku odeslání dané části Prezentace na Portál do ukončení účinnosti Smlouvy OO bezúplatnou licenci ke všem autorským dílům, která jsou součástí Prezentace, bez omezení co do způsobu, množství, místa a času užití, na dobu určitou omezenou trváním majetkových práv k jednotlivým dílům. Up ČR není povinna tuto licenci využít. Licenci je možné postoupit či k ní udělovat podlicence. Up ČR je oprávněna provádět změny těchto autorských děl, jakkoli do nich zasahovat a vytvářet odvozená díla.

 4. Partnerské zařízení a jejich hodnocení

  1. Up ČR vynakládá přiměřené úsilí, aby veškeré informace uvedené na Portálu byly vždy aktuální. Aktuální seznam Partnerských zařízení se nachází na Portálu a je pravidelně aktualizován.

  2. Up ČR nenese odpovědnost za funkčnost, informace, ochranu dat a obsah webových odkazů na webové stránky třetích stran umístěných v Obsahu a Prezentacích Portálu.

  3. Obchodník je oprávněn kdykoli ukončit smluvní vztah s Up ČR nebo ukončit zobrazování Prezentací svých Partnerských zařízení na Portálu či změnit svou nabídku. Up ČR není povinen o tomto Členy informovat.

  4. Obchodník bere na vědomí, že každý Uživatel může hodnotit Partnerské zařízení formou recenze (krátkého textu/příspěvku) a/nebo také hodnocením formou hvězdiček v libovolném čase.

  5. Hodnocení Partnerského zařízení bude zobrazeno pod jménem Člena. Obchodník provozující Partnerské zařízení je oprávněn na hodnocení Člena reagovat, Up ČR může tuto odpověď na Portálu uveřejnit a Člena o této reakci informovat prostřednictvím e-mailu.

  6. Up ČR si váží názorů a zpětné vazby od Členů, návštěvníků Portálu, jakož i Obchodníků. Názory a podněty týkající se Obsahu Portálu zasílejte na e-mailovou adresu: admin@donappetit.cz Up ČR si vyhrazuje právo zaslané příspěvky citovat, a to i bez uvedení jména odesílatele, dle svého uvážení. Licence podle odst. 3.14 se uplatní obdobně.

 5. Reklama

  1. Na Portálu může být zobrazována propagace produktů a služeb Up ČR nebo jeho smluvních partnerů.

  2. Reklama na Portálu se objednává výhradně písemnou formou prostřednictvím vyplněného formuláře („Objednávka“).

  3. Smlouva o reklamě je uzavřena, zašle-li Objednatel online řádně vyplněnou Objednávku z portálu – část Plán - a Up ČR Objednávku potvrdí. Za písemný projev vůle se považuje právní úkon smluvních stran provedený elektronickými prostředky.

  4. Objednatel zasláním Objednávky potvrzuje, že byl seznámen s aktuální nabídkou Up ČR, přičemž cena reklamy je stanovena na základě platného Ceníku, nedohodly-li se smluvní strany v Objednávce výslovně jinak.

  5. Up ČR je povinna realizovat a zobrazovat reklamu v termínu a v kvalitě dle dohodnutých podmínek v Objednávce Objednatele potvrzené Up ČR, která se pro účely reklamy považuje za smlouvu.

  6. Souhlas Objednatele se šířením reklamy Up ČR:

   1. uzavřením smlouvy Objednatel souhlasí se šířením reklamy Objednatele na Portálu;

   2. Objednatel stvrzuje, že je nositelem a oprávněným uživatelem veškerých práv výrobce, autora nebo jiných osob, nezbytných k uveřejnění dat v dodané podobě, a zároveň prohlašuje, že neporušuje žádná práva jiných subjektů;

   3. Objednatel potvrzuje, že disponuje veškerými případnými potřebnými souhlasy třetích osob (autorů) s uveřejněním, rozšiřováním, změnou a zásahem do reklamy a ostatními souhlasy potřebnými dle příslušných platných právních předpisů České republiky k prezentaci podkladů v rámci realizace reklamy na Portálu dle smlouvy;

   4. v případě nepravdivosti prohlášení Objednatele dle odst. 3.6.2 a 3.6.3, je Objednatel odpovědný za veškeré následky z toho vyplývající a povinen vypořádat veškeré příslušné nároky třetích stran.

  7. Objednatel, jenž si objednal u Up ČR šíření reklamy, se zavazuje, že Up ČR uhradí škodu, jež Up ČR vznikne v důsledku šíření reklamy Objednatele, bude-li Up ČR jako šiřiteli reklamy dle příslušných právních předpisů příslušným orgánem uložena pokuta za porušení právního předpisu. Škodu uhradí do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy Up ČR k jejímu uhrazení.

  8. Objednatel uzavřením Smlouvy o reklamě s Up ČR prohlašuje, že jím dodané podklady a informace, které Up ČR použije k šíření reklamy, v celém rozsahu odpovídají právním předpisům, zejména zákonu č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a dalším právním předpisům.

  9. Objednatel odpovídá za vyhotovení reklamy i v případě, že reklamu připraví Up ČR dle podkladů a požadavků Objednatele.

  10. Up ČR si vyhrazuje právo odmítnout realizaci a zobrazování reklamy na Portálu dle uzavřené smlouvy s Objednatelem, pokud:

   1. Objednatel neuhradil dohodnutou cenu za reklamu dle smlouvy v termínu její splatnosti;

   2. reklama je v rozporu s platnými právními předpisy České republiky;

   3. objednaná reklama není v souladu s dobrými mravy nebo ohrožuje veřejný pořádek.

  11. Up ČR je povinna sdělit Objednateli odmítnutí zařazení reklamy na Portál písemnou formou ve lhůtě do 3 dnů od přijetí rozhodnutí o nezařazení reklamy na Portál. Objednatel je povinen písemnou formou potvrdit přijetí předmětného sdělení. Za písemný projev vůle je ve smyslu ust. § 562 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, považován také úkon smluvních stran provedený elektronickými prostředky.

 6. Práva a povinnosti Obchodníka

  1. Obchodník má možnost aktualizovat si základní informace o svém Partnerském zařízení a/nebo Partnerských zařízeních sám a bezplatně prostřednictvím přiděleného přihlašovacího jména a hesla získaného na základě Registrace.

  2. Obchodník má možnost požádat Up ČR o aktualizaci informací (jako např. menu apod.) o jeho Partnerských zařízeních, jež se nacházejí na Portálu za dohodnutý poplatek, který je uveden v Ceníku.

  3. Obchodník se zavazuje, že nezneužije svůj Virtuální účet, který mu vznikl Registrací, který má za účelem provádění aktualizace Prezentace svých Partnerských zařízení, a neumožní jeho použití třetím osobám, jinak v plném rozsahu odpovídá za škodu tím způsobenou Up ČR. V případě jakéhokoli podezření z případného, resp. možného zneužití svého Virtuálního účtu je povinen změnit si své přihlašovací údaje (zejména heslo), a je-li to nutné, tak tuto skutečnost oznámit bezodkladně Up ČR se žádostí o změnu přihlašovacích údajů, resp. zablokování Virtuálního účtu.

  4. Obchodník se zavazuje neprodleně informovat Up ČR o jakýchkoli změnách v údajích, jež poskytl Up ČR, např. o změně čísla účtu, informaci o Partnerském zařízení Obchodníka, dočasném uzavření nebo otevření nového zařízení Obchodníka, ukončení činnosti Obchodníka apod. Obchodník je povinen tyto změny neprodleně aktualizovat ve svém Virtuálním účtu.

  5. Obchodník je povinen učinit vše pro to, aby údaje o jeho Partnerských zařízeních byly na Portálu v souladu se skutečností.

  6. Provádí-li Obchodník aktualizaci Prezentací svých Partnerských zařízení sám prostřednictvím svého Virtuálního účtu registrovaného na Portálu, platí, že:

   1. Obchodník přebírá plnou odpovědnost za Obsah uveřejněný v Prezentacích jeho Partnerských zařízení evidovaných na Portálu a zavazuje se ochránit Up ČR před nároky jakékoli povahy uplatňovanými vůči němu třetími osobami, a to zejména nároky uplatňovanými v souvislosti s nekalou soutěží a autorskými právy, případně Up ČR uhradit škodu způsobenou v této souvislosti;

   2. Obchodník se zavazuje neuveřejňovat na Portálu podklady, údaje nebo informace, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, etickými normami a dobrými mravy nebo které ohrožují veřejný pořádek, které mohou poškodit dobré jméno či dobrou pověst Up ČR nebo jiných osob, které jsou zavádějící nebo nepravdivé, a které mohou zasahovat do práv třetích osob. Uveřejní-li Obchodník výše uvedené údaje nebo informace na Portálu, Up ČR je oprávněna je z Portálu odstranit;

   3. Obchodník nesmí jednat tak, aby ohrozil funkčnost Portálu nebo jeho Obsah;

  7. Obchodník se zavazuje platit Up ČR za poskytované služby cenu dle platného Ceníku, nedohodnou-li se Up ČR a Obchodník jinak.

  8. Obchodník, resp. jeho Partnerská zařízení poskytují Rezervace a případně Výhody s nimi spojené za následujících podmínek:

   1. Rezervace a Výhody poskytuje Obchodník na vlastní odpovědnost a Up ČR neodpovídá za jejich plnění ze strany Obchodníka;

   2. Jakékoli reklamace služeb Obchodníka musí Člen uplatnit přímo u Obchodníka v příslušném Partnerském zařízení;

   3. Za případné spory nebo reklamace mezi Členem a Obchodníkem Up ČR neodpovídá.

 7. Práva a povinnosti Up ČR

  1. Up ČR je oprávněna poskytovat a prodávat reklamní prostor / reklamu na Portálu, jakož i na veškerých webových stránkách, které provozuje.

  2. Up ČR zajišťuje služby dle volby Obchodníka.

  3. Up ČR má právo zejména na:

   1. zaplacení ceny za poskytnuté služby dle Ceníku, nedohodnou-li se Up ČR a Obchodník jinak;

   2. přerušení poskytování služeb, resp. přístupu na Portál vůči Obchodníkovi, zneužívá-li tento služby nebo je-li Obchodník v prodlení s úhradou ceny jakékoli služby v souvislosti s Portálem nebo existuje-li podezření z jejich zneužití;

   3. dočasnou nedostupnost a/nebo přerušení poskytování Obsahu a služeb z důvodu nečekaných okolností nebo kvůli nedostupnosti služeb od třetích stran, které si u nich Up ČR objednal, přičemž Obchodník nemá nárok na jejich náhradní plnění za dobu jejich nedostupnosti;

   4. odmítnout uveřejnit údaje a informace na Portálu nebo okamžitě přestat s uveřejňováním údajů a informací na Portálu, zejména jde-li o informace uvedené v odst. 4.6.2 těchto VOP OO;

   5. jakoukoli redakční úpravu textových podkladů Obchodníka, jakož i na úpravu grafických podkladů při zachování grafického vzhledu obchodních značek a log;

   6. jednat na základě ústních nebo písemných instrukcí kteréhokoli zaměstnance Obchodníka nebo osoby, která se nachází v Partnerském zařízení a vystupuje jako zaměstnanec nebo jiná oprávněná osoba, nebude-li výslovně dohodnuto jinak;

   7. informovat Obchodníka o službách poskytovaných prostřednictvím Portálu formou e-mailů, zpráv na Portálu, dopisů apod.

  4. Bude-li z důvodů na straně Obchodníka Up ČR třeba i jen částečně znemožněno poskytovat Obchodníkovi služby v dohodnutém rozsahu a je-li Up ČR aktivní na Portálu s platným, zakoupeným Plánem, právo Up ČR na úhradu ceny za dohodnuté služby zůstává zachováno.

  5. Up ČR a ani třetí strany nezaručují možnost připojení a bezchybné fungování Portálu a neodpovídají za jakékoli přímé nebo nepřímé škody, které vzniknou v důsledku nemožnosti připojení se k Portálu a/nebo nemožnosti využívání jeho Obsahu.

  6. Up ČR si vyhrazuje právo uveřejnit na Portálu hodnocení Obchodníka, jeho Partnerských zařízení a služeb jím poskytovaných Uživateli Portálu za účelem kontroly služeb jimi poskytovaných nebo rezervovaných Uživateli.

  7. Up ČR je oprávněna zrušit Partnerskému zařízení Virtuální účet k používání Portálu, pokud Partnerské zařízení využívá Portál v rozporu s právním řádem České republiky nebo dobrými mravy nebo porušují tyto VOP OO. Up ČR je rovněž oprávněna použít kteroukoliv z těchto sankcí: upozornění Partnerského zařízení, okamžité omezení používání Portálu nebo zamezení používání Portálu vůči Partnerskému zařízení a vyžadovat od Partnerského zařízení okamžité zničení všech převzatých a vytištěných materiálů z Obsahu Portálu a/nebo lokalit propojených s tímto Portálem.

 8. Cenové ujednání

  1. Rozsah jednotlivých služeb objednaných Obchodníkem je uveden na Portálu a Up ČR ho potvrdí Obchodníkovi při potvrzení jeho objednávky. Obchodník volí rozsah služeb (Balík) na webových stránkách DonAppetit.cz. Nezvolí-li Obchodník jiný rozsah služeb, bude Up ČR poskytovat Balík Standard.

  2. Up ČR má nárok na odměnu za Rezervaci prostřednictvím Portálu i v případě, že je Rezervace zrušena nebo nevyužita.

  3. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

  4. Up ČR je oprávněna započítat svůj nárok na úhradu poplatků podle tohoto článku proti nároku Obchodníka na proplacení poukázek vydaných Up ČR.

 9. Informace pro spotřebitele

Jestliže Objednatel v právních vztazích s Up ČR vystupuje jako spotřebitel ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tj. jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen pro účely tohoto článku „Spotřebitel“), platí tato ujednání:

  1. Nad činností Up ČR provádí kontrolu a dozor státní orgány České republiky, na které je možné se v souladu právními předpisy, které upravují jejich působnost a pravomoci, obracet se svými podněty. Orgány státního dozoru jsou zejména:

   1. Česká národní banka;

   2. Česká obchodní inspekce;

   3. živnostenské úřady;

   4. Úřad pro ochranu osobní údajů.

  2. Smlouva OO je archivována prostředky výpočetní techniky a není přístupná třetím osobám.

  3. Smlouvu OO lze uzavřít pouze v českém jazyce.

  4. Spotřebitel je oprávněn od Smlouvy OO odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 (čtrnácti) dnů od uzavření Smlouvy OO.

  5. Spotřebitel žádá o započetí poskytování Služby bezprostředně po uzavření Smlouvy OO, tedy ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení.

  6. V případě odstoupení od Smlouvy OO Spotřebitel uhradí Up ČR poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy OO.

  7. V případě, že Spotřebitel podává objednávku prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku (tzn. prostřednictvím on-line objednávkového formuláře umístěného na internetových stránkách Up ČR), Up ČR zajistí Spotřebiteli možnost provést objednávku ve více technických krocích, jejichž obsahem je zejména identifikace Spotřebitele, seznámení Spotřebitele s objednávaným zbožím/službami, cenou a určením způsobu úhrady a dodáním objednaného zboží/služeb, jakož i rekapitulace Spotřebitelem vložených údajů a jejich finální potvrzení. Spotřebitel má právo se kdykoliv před odesláním objednávky vrátit k již dokončenému kroku a opravit chyby či upravit informace, které v jeho rámci Up ČR poskytl. To neplatí při jednání výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací. Up ČR zajistí, že objednávka bude archivována prostředky výpočetní techniky a nebude přístupná třetím osobám. V případě objednávky nese náklady komunikace na dálku každá strana samostatně, a to v rozsahu, v jakém jí skutečně vznikly.

  8. Up ČR tímto informuje Spotřebitele, že má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řízení ve věci spotřebitelského sporu vzniklého z uzavřené Smlouvy OO s Up ČR, a to nejpozději do 1 (jednoho) roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Up ČR poprvé. Věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy OO uzavřené mezi Up ČR a Klientem – spotřebitelem je Česká obchodní inspekce. Pravidla stanovená Českou obchodní inspekcí, která upravují postup při mimosoudních řešení spotřebitelských sporů, stejně jako formulář pro podání návrhu, jsou Klientovi – Spotřebiteli k dispozici na internetových stránkách České obchodní inspekce na adrese: adr.coi.cz anebo www.coi.cz.

 1. Ochrana osobních údajů

  1. Obchodník či Objednatel bere na vědomí, že Up ČR v roli správce zpracovává osobní údaje (zejména identifikační a kontaktní údaje a údaje o plnění Smlouvy OO) fyzických osob vystupujících na straně Obchodníka či Objednatele, případně také Obchodníka či Objednatele samotného, je-li fyzickou osobou, a dále ostatních osob zapojených na plnění Smlouvy OO jakožto subjektů údajů (dále jen pro účely tohoto článku „Subjekty údajů“), a to pro následující účely:

   1. uzavření a plnění smluv s Uživateli, Obchodníky a Objednateli;

   2. oslovení nových a stávajících zákazníků (marketing), a to prostřednictvím běžné i elektronické pošty a též za využití telefonu;

   3. ochrana vlastních práv a právních nároků;

   4. vnitřní administrativní potřeby a evidence;

   5. tvorba statistik;

   6. plnění obecných zákonných povinností.

  2. Právními základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:

   1. pro účel dle odst. 10.1.1 nezbytnost pro plnění Smlouvy OO ve vztahu k údajům Obchodníka a Objednatele jako fyzické osoby, a ve vztahu k údajům dalších osob oprávněný zájem Up ČR na plnění uzavřených smluv;

   2. oprávněný zájem Up ČR na rozvoji vlastního podnikání a akvizici nových zákazníků pro účel dle odst. 10.1.2;

   3. oprávněný zájem Up ČR na ochraně jeho právních nároků pro účel dle odst. 10.1.3;

   4. oprávněný zájem Up ČR na evidenci uzavřených smluv pro účel dle odst. 10.1.4,

   5. oprávněný zájem Up ČR na tvorbě statistik a evidencí Up ČR pro účel dle odst. 10.1.5;

   6. nezbytnost pro plnění zákonných povinností Up ČR, zejména z oblasti daňové a účetní pro účel dle odst. 10.1.6.

  3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu, respektive po dobu, po kterou bude účel stále aktuální, zejména:

   1. pro účel dle odst. 10.1.1 po dobu účinnosti Smlouvy OO;

   2. pro účel dle odst. 10.1.2 nejdéle po dobu 6 (šesti) měsíců po ukončení účinnosti Smlouvy OO;

   3. pro účel dle odst. 10.1.3 až 10.1.5 po dobu trvání promlčecí doby, včetně doby pokrývající její případné stavení či přerušení, typicky však ne déle než 16 (šestnáct) let po ukončení účinnosti Smlouvy OO;

   4. pro účel dle odst. 10.1.6 výše po dobu plnění příslušných zákonných povinností.

  4. Osobní údaje Subjektu údajů budou za výše uvedenými účely předávány dalším příjemcům v roli správců a zpracovatelů. Těmito příjemci mohou být:

   1. orgány veřejné správy, jako jsou policie, exekutoři, generální finanční ředitelství, a to v případě, kdy toto ukládá Up ČR právní povinnost nebo kdy je to nezbytné pro ochranu práv a právních nároků Up ČR;

   2. osoby zapojené do procesu obchodní a marketingové komunikace, jako jsou osoby zajišťující poštovní a e-mailové rozesílky;

   3. osoby vystupující jako správci IT a zajišťující technické operace zpracování, jako je Up Slovensko s.r.o., se sídlem Tomášikova23/D, 821 01 Bratislava, Slovensko, IČO: 31396674; a

   4. další kategorie příjemců uvedené na Portálu.

  5. Subjekty údajů jsou oprávněny:

   1. požadovat přístup k jejich osobním údajům;

   2. požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů;

   3. požadovat omezení zpracování osobních údajů;

   4. požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;

   5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a to včetně námitky proti zpracování za marketingovými účely – tuto námitku je subjekt oprávněn vznést již při uzavírání Smlouvy OO, a případně při zaslání každého jednotlivého obchodního sdělení, nebo kdykoli jindy;

   6. využít práva na přenositelnost osobních údajů; a

   7. využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

  6. Veškerá práva lze uplatnit na následujících kontaktech Up ČR:

   1. E-mail: data@upcz.cz;

   2. Doručovací adresa: Up Česká republika s.r.o., Oddělení zákaznické podpory, Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha 4.

  7. Smluvní strany potvrzují, že informace obsažené v tomto článku 7 VOP OO nepředstavují smluvní ujednání (s výjimkou tohoto odst. 7.7). Up ČR je povinna udržovat tyto informace o zpracování aktuální, a z tohoto důvodu se na jejich změny neaplikují omezení a navazující práva druhé smluvní strany dle odst. 8.3; Up ČR je oprávněna tyto informace změnit kdykoli a informovat o tom druhou smluvní stranu způsoby dle odst. 8.3.

 2. Společná a závěrečná ustanovení

  1. Nedílnou součástí Smlouvy OO je Ceník služeb, který je dostupný na internetových stránkách Up ČR [https://www.donappetit.cz/pages/pricing ] / který je Přílohou č. 1 těchto VOP OO.

  2. Tyto VOP OO v rozsahu vztahů, které upravují, ruší a nahrazují veškeré předchozí všeobecné obchodní podmínky vydané Up ČR pro smlouvy se stejným nebo obdobným předmětem uzavřené s Obchodníkem či Objednatelem, jakož i všechny jejich přílohy a dodatky.

  3. Každá ze smluvních stran je povinna oznámit písemně druhé smluvní straně změny všech skutečností, zejména identifikačních údajů a další změny, které by mohly ovlivnit řádné plnění Smlouvy OO.

  4. Smlouva OO může být měněna či doplňována pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami.

  5. Up ČR je oprávněna jednostranně měnit a doplňovat tyto VOP OO a Ceník služeb. O veškerých takovýchto provedených změnách informuje Up ČR druhou smluvní stranu prostřednictvím Portálu, na internetových stránkách Up ČR, e-mailem či dopisem v listinné podobě, případně jiným dohodnutým způsobem, a to nejméně 1 (jeden) měsíc před nabytím jejich účinnosti. Ve vztahu ke změnám VOP OO je druhá smluvní strana oprávněna v této lhůtě Smlouvu OO vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi Up ČR, nesouhlasí-li se změnami. Pokud tak neučiní, má se za to, že se změnami souhlasí. Ve vztahu ke změnám Ceníku služeb je druhá smluvní strana v případě nesouhlasu oprávněna ukončit Smlouvu OO výpovědí doručenou Up ČR do 1 (jednoho) měsíce od oznámení změny Ceníku služeb; Up ČR oprávněna Smlouvu OO vypovědět s účinností ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně v případě, že druhá smluvní strana se změnou Ceníku služeb nesouhlasí a zároveň Smlouvu OO nevypoví.